Nội dung đào tạo

Phần 1.Quản trị Chiến Lược Nhân sự (25%)

Phần 2. Sự chuyển dịch và thu hút nhân tài toàn cầu (21%)

Phần 3. Tiền lương và chính sách phúc lợi toàn cầu (17%)

Phần 4. Nhân tài và phát triển tổ chức (22%)

Phần 5. Quan hệ lao động và quản lý rủi ro (15%)