Hệ thống học liệu

Học viên tham gia chương trình Pre-PHRi sẽ được trang bị tài liệu học tập theo bản quyền “Hệ thống học liệu PHRi™” (PHRi™ Learning System®) của IHRCI®, bao gồm:

  • Bộ workbook PDF - 6 module
  • Bộ luyện thi 1000 câu hỏi trắc nghiệm - cập nhật có giải thích (MCQ) trong cơ sở dữ liệu
  • Ngân hàng đề thi (không giới hạn số lần làm bài)
    - Pre-test: đánh giá trình độ trước khi bắt đầu
    - Review test: test sau mỗi module, giúp hệ thống lại kiến thức của từng module.
    - Post test: bài kiểm tra mô phỏng kỳ thi chính thức
  • Bộ hand-book hướng dẫn bài thi

Ngôn ngữ: 100% Tiếng Anh