Khóa Đào tạo Quản lý cấp trung

Mục tiêu sau đào tạo

Cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để phát triển năng lực quản lý và lãnh đạo trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Đối tượng học viên

  • Trưởng phòng, quản lý các phòng ban, bộ phận
  • Trưởng nhóm có tiềm năng phát triển lên vị trí Quản lý cấp trung trong tương lai

Nội dung chương trình

Nội dung đào tạo sẽ được thiết kế cho từng doanh nghiệp bằng cách lựa chọn từ các module dưới đây:

               NỘI DUNG

        CHUYÊN ĐỀ TỔNG QUÁT

       CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN SÂU

Phần 1: Hình ảnh của một quản lý cấp trung (Image of a middle management)

1.1. Hình ảnh của một quản lý cấp trung (Image of a middle management)

1.2. Nâng tầm lãnh đạo (Leadership Development Program - Breakthrough Leadership)

Phần 2. Lãnh đạo bản thân xuất sắc (Outstanding self - leadership)

2.1. Kỹ năng tự học và nâng cao năng lực cá nhân (Improving own learning and performance)

2.2. Kỹ năng phát triển cá nhân và sự nghiệp (Personal and career development skills)

 

3.1. Kỹ năng lãnh đạo bản thân và hình ảnh cá nhân (Self leadership & Personal branding)

 

 

4. Tư duy sáng tạo và mạo hiểm (Initiative and enterprise skills)

 
 

5. Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc (Planning and organising skills)

 
 

6.1. Kỹ năng giao tiếp ứng xử và tạo lập quan hệ (Interpersonal skills)

6.2. Kỹ năng lắng nghe (Listening skills)

   

6.3. Kỹ năng thuyết trình (Presentation skills)

 

7.1. Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề (Analytical Thinking & Problem Solving Skills)

7.2. Giải quyết vấn đề phức tạp (Complex problem solving)

 

8.1. Tư Duy Chiến Lược (Strategy Thinking)

8.2. Kỹ Năng Quản Trị Sự Thay Đổi (Change Management Skills)

   

8.3. Tư duy phản biện (Critical thinking)

 

9.1. Tư duy dịch vụ (Service Orientation)

9.2. Tư duy kinh doanh nhạy bén (Powerful Business Acumen Skill)

Phần 3: Quản trị đội ngũ (Team Management)

10.1.  Kỹ Năng làm việc nhóm (Teamwork Skills)

10.2.  Kỹ Năng Quản lý Cuộc họp (Meeting Management Skills)

   

10.3. Kỹ năng đàm phán vượt trội (Exceptional Negotiation Skill)

   

10.4. Quản trị hiệu quả công việc & BSC, KPIs (Performance Management and BSC, KPIs)

 

11.1. Quản Trị Dự Án (Project Management)

11.2. Lập kế hoạch, phối hợp hiệu quả và tổ chức hành động (Effective planning & coordinating)

   

11.3. Quản lý thời gian hiệu quả (Effective time management)

 

12.1. Lãnh đạo và phát triển nhân viên (Leading and Developing People)

12.2. Kỹ Năng Tạo động Lực làm việc Cho nhân viên (Motivating Skills)

   

12.3. Kỹ Năng Huấn Luyện và Kèm cặp (Coaching & Mentoring Skills)

   

12.4. Kỹ năng giao việc và ủy quyền (Effective Delegation Skills)

   

12.5. Kỹ năng dẫn giảng (Train the trainer)

Phần 4: Quản trị môi trường doanh nghiệp (Corporate Environmental Management)

13.1. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp (Build organizational culture)

13.2. Xây dựng tổ chức học hỏi (Build learning organization)

   

13.3. Xây dựng môi trường đổi mới sáng tạo (Building a creative innovation environment)

   

13.4. Quản trị văn phòng hiện đại (Modern Office Management)