Khóa Đào tạo Quản lý cấp cao

Mục tiêu sau đào tạo

Củng cố các kiến thức quản trị cốt lõi, hệ thống hóa các kỹ năng, phương pháp quản lý thiết yếu và nâng cao năng lực lãnh đạo, tư duy chiến lược, đa chiều phù hợp với bối cảnh nhiều thách thức hiện nay.

Đối tượng học viên

  • Giám đốc điều hành công ty, giám đốc khối, ban, bộ phận và các cấp phó tương ứng
  • Các quản lý cấp trung phát triển lên vị trí Quản lý cấp cao trong tương lai

Nội dung chương trình

Quy trình nội bộ

1. Chiến lược phát triển doanh nghiệp bền vững/Strategy for sustainable business development

2. Giám đốc điều hành chuyên nghiệp/ Chief Executive Officer

3. Tái cơ cấu và tổ chức lại quy trình kinh doanh/ Restructuring enterprise


Tài chính

4. Tài chính dành cho Lãnh đạo/ Finance for non-financial Leaders

5. Kế toán dành cho Lãnh đạo/ Accounting for non-accounting Leaders

6. Quản trị rủi ro và an ninh doanh nghiệp/ Risk and enterprise security management


Khách hàng

7. Để Marketing và Kinh doanh thành công/For Marketing And Business Success

8. Xây dựng nơi làm việc có hiệu suất cao/Build a high-performing workplace


Học tập và phát triển

9. Lãnh đạo tạo Đột phá/Leaders make Breakthroughs

10. Kỹ năng ra quyết định hiệu quả/Best Decision Making

11. Kỹ năng Quản trị Nhân sự cho lãnh đạo/ HRM for Leaders

12. Kỹ năng huấn giảng cho giảng viên/train the trainer

13. Kỹ năng giao việc và ủy quyền/ Delegation Skills

14. Kỹ năng tạo động lực và truyền cảm hứng/Motivation and inspirational skills