Tư vấn Chiến lược Nhân sự

1. Kiểm toán nguồn nhân lực (tại Việt Nam, VHRS thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/TC260 toàn cầu, Hiệp hội Quản lý Hoa kỳ và Hiệp hội Quản lý Nguồn nhân lực Công Quốc tế…)

2. Kháo sát mức độ hài lòng, dịch vụ nhân sự, và văn hóa doanh nghiệp

3. Tư vấn xây dựng hệ thống quy trình, chính sách, đãi ngộ, BSC-KPI, …

4. Tư vấn Quản trị Nhân tài

5. Phối hợp với các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế xây dựng những giải pháp Nhân sự chiến lược phù hợp cho doanh nghiệp